Procházková Linka (1884 - 1960)

Ilustrátorka a malířka Linka Procházková, rodným příjmením Scheithauerová, se narodila 28. ledna 1884 v Nových Dvorech u Kutné Hory. Její tvorba byla často srovnávána s dílem jejího manžela, úspěšného a uznávaného malíře a grafika Antonína Procházky, a tak zůstala po mnoho let veřejnosti ukryta v jeho stínu a nedostávalo se jí samostatné pozornosti. Léta dětství strávila malá Linka v krásném okolí Nových Dvorů, kam byla kvůli složité sociální situaci její ovdovělé matky dána na vychování ke svým prarodičům. Na zdejší škole také získala základní vzdělání, které si později rozšířila studiem na průmyslové škole Ženského výrobního spolku v Praze a v letech 1902-3 na pražské Uměleckoprůmyslové škole ve třídě malířky Emilie Krostové. Tato dámská škola na umělecké průmyslovce byla tehdy jako jediná zpřístupněna studiu žen a nahrazovala talentovaným studentkám nedostupnou výuku na Akademii. Uměleckého vzdělání tak zde mohla nabýt počátkem dvacátého století řada žen a pozdějších vynikajících osobností českého malířství, kromě Linky Procházkové taktéž ve třídě profesorky Krostové např. Vlasta Vostřebalová koncem druhé dekády dvacátého století nebo ve třídách ostatních pedagogů malířka Milada Marešová nebo Božena Jelínková, dcera spisovatele Aloise Jiráska. Tradiční pojetí výuky dámské školy však Lince Procházkové ne zcela vyhovovalo, a tak uměleckou průmyslovku brzy opustila a začala navštěvovat ateliér soukromé výtvarné školy malíře a grafika Karla Reisnera na pražských Královských Vinohradech. Zde měla možnost se setkat s tehdejší mladou uměleckou generací, seznámila se s Bohumilem Kubištou, Zdenkou Braunerovou, v jejímž ateliéru se poprvé potkala i se svým budoucím manželem Antonínem Procházkou, účastnila se setkání a debat přátelského uskupení mladých tvůrců Vincence Beneše, Emila Filly, Williho Nowaka, Bedřicha Feigla a dalších. Z jejich diskusí a kritického pohledu na zpátečnické pojetí výuky na Akademii, vzájemných rozborů své vlastní tvorby, úvah nad zásadami moderního umění v rychle měnícím se prostředí počátku dvacátého století vzešla základní koncepce hodnot volného tvůrčího sdružení Osma, jejíž členové usilovali o možnost vyjádření se k současným a naléhavým problémům mladé generace. První výstavy skupiny v roce 1907 se Linka Procházková nezúčastnila z důvodu existenčních problémů a starostí o svou nemocnou matku. Na podzim roku 1907 však získala možnost odcestovat na studijní pobyt do Berlína. V této době pobýval v Německu také malíř Antonín Procházka, který se spolu se svými přáteli Emilem Fillou a Bedřichem Feiglem vydal v roce 1906 na studijní cestu po západoevropských metropolích. Právě v Německu se s ním měla možnost Linka blíže seznámit a do vlasti se již navrátili v roce 1908 jako manželský pár. Po návratu do Prahy se ještě téhož roku Linka Procházková jako jediná žena zúčastnila druhé společné výstavy skupiny Osmy v pražském Topičově salonu. Výstava však nebyla publikem přijata vstřícně, širší veřejnost a ani odborná kritika tehdy neprojevila pochopení pro tvůrčí experiment nastupující mladé výtvarné generace a vyvolala zdrženlivou a chladnou odezvu. Složitá existenční situace a finanční vyčerpání zahraničními studijními pobyty v Benátkách a Paříži v roce 1909 přinutily mladý pár manželů Procházkových opustit pražské prostředí a přesídlit do Ostravy, kde manžel Linky Procházkové získal následujícího roku místo učitele kreslení na tamníreálce. V Moravské Ostravě se manželé Procházkovi usadili na celé desetiletí až do roku 1920. V dílech Linky Procházkové v období do druhé dekády dvacátého století se námětově objevují především autoportréty a portréty dívek, motivy dětského světa, např. neobvykle pochmurně pojatý námět hrajících si dětí s výraznými tmavě modrými a zelenými plochami „Hrající si děti“ (1909), květinová a ovocná zátiší, např. „Zátiší s konvicí“(1908), která ztvárňovala především pastózní technikou s jásavou a hravou barevností. Světelné a barevné uspořádání raných maleb Linky Procházkové a zejména pojetí jejich pozdějších krajin s rozlehlými zelenými plochami a sytě tmavě modrým zobrazením nebes v sobě odráželo tehdejší autorčino ovlivnění tvorbou významného představitele evropské moderny, norského malíře Edvarda Muncha. Munchova pražská výstava v roce 1905 v českém prostředí inspirovala celou avantgardní skupinu mladé generace českých malířů a výrazně oslovila všechny členy uměleckého sdružení Osma, poskytla jim uvolnění pro jejich uměleckou tvorbu a prohloubila její duchovnírozměr. Tvorbou portrétů, ať už vlastních či nikoliv – např. svými oleji na plátně „Babička,“ „Dědeček“ (oba kolem roku 1910) – usilovala Linka Procházková o poctivé zachycení lidského charakteru a reagovala na potřebu tehdejších umělců o hodnověrné ztvárnění soudobého člověka s důrazem na jeho přirozenost a osobité vnímání autorem zobrazované skutečnosti. V těchto konkrétních obrazech se s výše zmiňovaným úsilím ještě mísily silné pozitivní emoce malířky k laskavým a starostlivým prarodičům, kteří ji vychovali. Pozoruhodným je rovněž jeden z raných dochovaných olejů Linky Procházkové „Žena s knihou“ (před 1908), který v zobrazení ženy sice jevil postavou i tváří značnou podobnost s „Portrétem Linky Scheithauerové“ (1907) vytvořeným pravděpodobně při společném pobytu v Berlíně Antonínem Procházkou, či se ženou na jeho dvojportrétu „Snoubenci“ ze stejné doby, nebyl ovšem autoportrétem autorky, nýbrž spíše jakousi sebe stylizací do postavy jemné, ušlechtilé, důstojné a vzdělané ženy sedící s otevřenou knihou v klíně a rozjímající se zavřenýma očima. Na svém oleji „Autoportrét“ (1908), jedním z neznámějších obrazů uváděných v souvislosti s dílem Linky Procházkové, sebe sama malířka naopak vypodobnila s důrazem na něžnost a jemnost mladé ženy se záměrně plytce pojatým pozadím, ze kterého neobvykle barevně vystupoval plasticky zobrazený ženský portrét. Z dalšířady autorčiných autoportrétů vynikl zejména maloformátový olej na plátně z roku 1911, který bývá označován za jeden z vrcholů tvorby Linky Procházkové. Obraz působící celkově zneklidňujícím dojmem, laděný do převažujících tmavě hnědých tónů, s charakteristickými pastózními nánosy barvy inspirovanými tvorbou van Gogha a výraznými liniemi kolem očí, podtrhujícími duševní rozpoložení zobrazované ženy. Portrét výrazně plasticky pojaté hlavy je dotvořen záměrně povrchně pojatým ošacením z jednoduchých kresebných tahů. V období ostravského pobytu se Linka Procházková nevěnovala malbě příliš intenzivně, pravděpodobně z důvodu nedostatku příležitostí k tvůrčí práci. Poskytovala hodiny kreslení, tvořila rodinné zázemí a vlastní práci byla nucena spíše odkládat. Ani po přesídlení do Nového Města na Moravě v letech 1921–1924, se malířčina situace příliš nezměnila a z období první poloviny dvacátých let se zachovalo jen několik jejich portrétů, krajin a zátiší, dohromady v řádu jedné desítky děl. Podstata uměleckého díla Linky Procházkové spočívá ve tvorbě z doby konce dvacátých let po polovinu let třicátých. V roce 1924 přijal Antonín Procházka místo stálého učitele kreslení na dívčím reálném gymnáziu v Brně, a díky tomuto zajištění se mohla Linka Procházková opět aktivně vrátit ke své malířské práci. S vytříbenou barevností malovala květinová zátiší, lyricky ztvárněné kytice květů, zkoušela na svých obrazech uplatnit techniku malování horkým voskem. Po jisté umělecké izolaci desetiletého pobytu v Moravské Ostravě a následně v Novém Městě na Moravě, se stalo město Brno se svými uličkami a zákoutími pro Linku Procházkovou velkou inspirací, podporovanou i širokým okruhem brněnského kulturního světa, se kterým se manželé Procházkovi pravidelně setkávali. Mezi jejich blízké přátele patřili například Jiří a Karla Mahenovi, básník František Halas s manželkou Libuší, zakladatel brněnské pediatrie a mecenáš umění Otakar Teyschl nebo Josef V. Pleva s manželkou Veronikou. V tvorbě Linky Procházkové se začaly v druhé polovině dvacátých let objevovat městské výjevy a krajiny, např. veduty „Staré Brno (1927), oleje na lepence „Hrad Špilberk“ či „Brno s Petrovem“ (obojímezi 1924-27). Plošné pohledy na město někdy až s miniaturními detaily střídaly poetické, s lyrickou obrazotvorností ztvárněné mnohobarevné zářivé krajiny, např. olej „Krajina se stromem“ (1929) i náměty z přilehlého brněnského okolí ve venkovském duchu např. z konce dvacátých let oleje „Venkovský mlýn“ nebo „Ochozská vápenka.“ Zároveň se ve tvorbě Linky Procházkové začínaly probouzet ohlasy, dojmy a zážitky ze zahraničních pobytů u moře, které se pro ni staly silným tvůrčím podnětem. Koncem dvacátých let se tak její tvorbou prolínala italská a francouzská přímořská městečka, pohledy na moře, jezerní i mořské zálivy, přímořské krajiny: „Gmundenské jezero“ (1928), „Como“ (1927), oleje kombinované s temperou na plátně z roku 1928 „Cap St. Martin“ „La Turbie, „St. Raphael“ a další. Počátkem třicátých let se ve tvorbě Linky Procházkové v rámci tradičních námětů městského prostředí začínají více objevovat složitější výjevy a figurální kompozice - „Město v noci“ (1930), „Kamelot“ (1930), „Ulice“ (1932), ve kterých zřejmě pod dojmem holandské studijní cesty zaměřené na poznávání děl barokních mistrů, kterou podnikli manželé Procházkovi společně na konci dvacátých let, rozehrála autorka dynamickou hru světel a stínů, znásobenou pouličními reklamami a osvětlenými výlohami obchodů. Do tohoto světelného ruchu velkoměsta zasadila Procházková jednotlivé figury v kavárnách, ulicích i větší figurální výjevy, např. publikum na obraze „Kino“ (1933), ve kterém se pokusila odrazit vnitřní pohnutí diváků hlediště reagujících na právě probíhající filmové představení. Rok 1933 byl také rokem první samostatné výstavy Linky Procházkové, a to v Ostravě, kterou následovala o rok později samostatná souborná výstava v Brně a v roce 1937 výstava v pražském Obecním domě. Tvorbou třicátých let se v díle Linky Procházkové souvisle vinul námět idylického ženského světa, světa ženského společenství, charakteristicky stylizovaného motivy žen a matek s dětmi, tančícími nebo pózujícími dívčími postavami s květinami či květinovými koši, ovocem, korálky či doplňky denních oděvů podtrhující ženskost a náměty radostně si hrajících dětí - „Ženy s věnečkem“ (1935), „Matka s dětmi“ (1935), „Dívka s kvítkem“ (1937) aj. Z obrazů byla patrná něha, křehkost a líbeznost typizovaných tváří zúčastněných, většinou do pasu znázorněných figur, nacházejících se v jakémsi chráněném prostředí tiché meditace. Postavy ženských obrazů Linky Procházkové byly zcela zaujaty svým vlastním světem, promlouvaly k sobě navzájem svými klidnými gesty, k okolnímu prostředí byly jakoby netečné. Mezi sebou ovšem vyzařovaly vzájemnou soudržnost, soucit, naději a niternou sdílnost s důrazem na nejvyšší a nedotknutelné posvátno ženského světa, na mateřství – oleje na plátně „Mateřství“ nebo „Kojícímatka“ (1936). Právě v tomto námětu nadčasových hodnot se Linka Procházková zřejmě cítila nejpevnější a nejšťastnější a bez svých vlastních potomků alespoň takto mohla prožívat své ženství a mateřství. Její obraz „Matka“ byl oceněn prestižní zlatou medailí a čestným uznáním pařížské Mezinárodní výstavy umění a techniky v roce 1937. Pro obrazy období druhé poloviny třicátých let byla ve tvorbě Linky Procházkové charakteristická umírněná barevnost, ve které využívala vždy jen několika variací barevných tónů přizpůsobených počtu postav, především v bílé a šedé barvě, dále pak v růžové nebo světle modré. Charakteristickým znakem bylo také dodržování kompozičního řádu a téměř absolutní absence mužských či chlapeckých postav. Dílo Linky Procházkové z počátku čtyřicátých let v sobě zákonitě odráželo již odlišné umělecké pojetí i výtvarnou podobu námětu matek s dětmi. Ženy často tiskly své děti pevně v náručí a z jejich výrazu tváře, postoje a gest vyzařovala tíha, strach a sklíčenost těžké doby protektorátu. Na jaře roku 1940 se Linka Procházková ještě aktivně zúčastnila tématicky laděné výstavy „Matka, dítě, rodina ve výtvarném umění,“ v olomouckém pavilonu ve Smetanových sadech. Charakteristická autorčina tvorba se však postupně vytrácela a po těžkém nervovém onemocnění v průběhu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století ustala úplně. Linka Procházková zůstala činná v uměleckých organizacích, byla oceněna Řádem práce (1954), titulem Zasloužilá umělkyně (1959), byla aktivní členkou Svazu československých výtvarných umělců a dlouholetou předsedkyní jeho brněnské pobočky, členkou Spolku výtvarných umělců Mánes, vystavovala na desítkách společných výstav. Po druhé světové válce se podílela na namáhavé restauraci rozměrného a kompozičně velkoryse pojatého plátna svého zemřelého manžela „Prométheus,“ které je dodnes vystaveno na čestném místě auly Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na podzim roku 1957 se její dílo znovu setkalo s tvorbou většiny umělců volného sdružení Osma na společné výstavě brněnského Domu umění s příznačným názvem „Zakladatelé moderního českého umění.“ V roce 1958 byla uspořádána Lince Procházkové a posmrtně i dílu jejího manžela retrospektivní výstava „Antonín Procházka - Linka Procházková“ na Slovanském ostrově v Praze. Linka Procházková zesnula 21. října 1960 v Jáchymově, pohřbena je na Ústředním hřbitově v Brně. Její dílo je součástí stálé expozice „Od renesance po modernu (výtvarné umění 1570 – 1945)“ brněnského hradu Špilberk, ve svých sbírkách je má zastoupena Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum umění v Olomouci, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě a další české kulturní instituce.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.