Urbásek Miloš (1932 - 1988)

Malíř, grafik, ilustrátor, typograf a výrazný představitel abstraktní geometricky orientované tvorby a lettrismu Miloš Urbásek se narodil 28. července 1932 v Ostravě Zábřehu. S regionem Ostravska byl po celý svůj tvůrčí život významně spojen životním přátelstvím se třineckým rodákem, malířem, grafikem a typografem Eduardem Ovčáčkem a sochařem a grafikem Rudolfem Valentou. S oběma výtvarníky společně hledali navzdory oficiálnímu kulturnímu proudu v Urbáskově rodné Ostravě v padesátých letech cestu k osobitému výtvarnému vyjádření, což bylo v tomto regionu obzvláště obtížné. Miloš Urbásek se vyučil strojním zámečníkem, na počátku padesátých let navštěvoval uherskohradišťskou školu pro důstojnický dorost a letecké spojovací učiliště v Chrudimi, na přelomu padesátých let pracoval tři roky na letišti Plzeň – Líně jako letecký navigátor. Začátky výtvarnické dráhy Miloše Urbáska jsou spojeny se soukromým studiem moderního umění a okouzlením kubismem a zejména obrazovou skladbou malíře, grafika a výtvarného teoretika Bohumila Kubišty. Před nástupem na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě se Urbásek živil jako reklamní grafik. Bratislavská studia absolvoval po šesti letech roku 1964 v oddělení volné a ilustrační grafiky profesora Vincenta Hložníka, ilustrátora, malíře a grafika. Zároveň navštěvoval i oddělení monumentální malby u profesora Petera Matejky. Městu Bratislava zůstal Miloš Urbásek od svých studentských dob věrný a od roku 1958 zde trvale pobýval. Již v počátcích svého studia Miloš Urbásek vystavoval na zdařilé kolektivní výstavě „Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky,“ která byla v letech 1958-59 umístěna v Jízdárně Pražského hradu a brněnském Domě umění a která byla příznačná hledáním vztahu mladé generace k modernímu umění. Počátkem šedesátých let se Urbásek postupně propracoval k abstraktní malbě a bádání v oblasti malířských a grafických struktur. Ve svých raných abstraktních pracích kladl důraz na vrstvení struktur barvy a naprostou nezávislost malby. Uplatňoval přítomnost materiálových struktur, nenadřazoval jim svůj umělecký záměr, nýbrž využíval a objevoval jejich kvality a vlastnosti tak, aby spolu s plánem autora tvořily jednotné dílo. Jeho obrazy první poloviny šedesátých let se vyznačovaly úzkým formátem na výšku a pečlivě svislou, přísně členěnou kompozicí, naznačující autorovu pozdější zálibu v geometrii. Počátkem šedesátých let spolu se spolužáky a přáteli z bratislavské VŠVU, ke kterým patřili kromě Eduarda Ovčáčka například také Jozef Jankovič, Jaroslav Kočiš nebo ze starší generace Marián Čunderlík a Rudolf Fila, založil Miloš Urbásek skupinu bratislavských Konfrontací. Skupina se prezentovala na společných výstavách v první polovině šedesátých let a přinesla do československého výtvarného umění netradiční postupy v oblasti strukturální malby a grafiky. Ve svých uměleckých vyjádřeních hledali mladí tvůrci směr nového umění, kterým by se odlišili od tehdejší umělecké tradice, toužili po svobodě výrazu jinými prostředky. Přestože prošli tradičním školením, považovali jej za nedostatečné a tíhli k odlišnému tvůrčímu jazyku. Snažili se prosadit tvorbou zcela odkloněnou od vnější reality, nezatíženou jejím působením a soustředěnou se pouze na výraz, na materiál, na individualitu a svobodu autora, jeho vnitřní svět a vlastní prožívání. Tato pravidla se odrážela i na Urbáskově tvorbě, ve které do značné míry volba barevnosti díla, vydatnosti šrafování, členění plochy nebo volba techniky odrážela autorovy nálady, pocity a citové rozpoložení a byla tak jakýmsi zrcadlem jeho vnitřního života. Na rozdíl od výstavy pražské Konfrontace z roku 1960 (Zdeněk Beran, Vladimír Boudník, Jan Koblasa) zaměřující se na podoby materiálové abstrakce, představila bratislavská skupina všechny typy oficiálně nepodporovaného nepředmětného malířství, od strukturální až po geometrickou. Program nezobrazujícího umění bratislavské Konfrontace však nebyl oficiálními kulturními proudy přijat. Miloš Urbásek měl v ohledu svého zájmu nejblíže k Vladimíru Boudníkovi, průkopníkovi strukturální grafiky, se kterým jej pojil zájem o materiálovou strukturu a jejímožnosti nového vyjádření v umělecké tvorbě. Urbáskova díla z první poloviny šedesátých let jsou typicky monochromní, což platí i pro jeho litografie, u kterých jednotlivé listy vznikaly variací různorodých barevných provedení výchozí struktury. V jeho tvorbě se začaly objevovat i koláže z trhaných a vrstvených papírů, původně také monochromní, ovšem posléze při použití různých tištěných barevných obrázků i mnohobarevné. Na nich dostávaly stále větší prostor citace a texty jakožto předzvěst autorova budoucího uměleckého zaujetí. Výsadním motivem Urbáskovy tvorby se písmo stává v polovině šedesátých let v cyklu maleb, kreseb, leptů, monotypů i vrstvených koláží, ve kterých se již písmenné znaky objevovaly nezávisle na struktuře, spojovaly se a sdružovaly do vzájemných vazeb. Někdy autor ve svém monotypu pracoval pouze s jediným motivem velkého znaku písma na monochromní ploše, jindy ve svých kolážích rozložil text na fragmenty, které podrobil zrakové analýze. Jednotlivé znaky vymizely, aby se mohly vzápětí opět na ploše obrazu vynořit, rozložené do rozpoznatelných zlomků či útržků původních znaků. Urbásek se nezabýval vizuální poezií, jeho tvorba vycházela z principů konstruktivismu, který propojil s písmovými prvky a svojí stavební myšlenkou díla. Stanovený stavební vzorec nezachovával sice pokaždé striktně, vždy byl ale z díla rozpoznatelný a patrný. Podle předem zvoleného pravidla dospěl k množině variací a metod, které postupně a systematicky uplatňoval. Drobné nepřesnosti obrysů malby nebo kreseb přibližovaly výsledný artefakt funkčním plakátům či oznámením a přibližovaly tak záměrně autorovo sdělení současnému publiku a odkazovaly na jeho vztah k městskému prostředí a jeho specifickým dorozumívacím prostředkům. Prostřednictvím svého osobitého způsobu symbolů číslic a písmen, řadou tahů štětce, které prosvítaly pod svrchní barevnou vrstvou, výrazným šrafováním a dalšími výrazovými prostředky byl Miloš Urbásek schopen sdělit svůj pohled na moderní městskou civilizaci široké veřejnosti. Urbáskova díla postrádala zdobná či starobylá písma odkazující na minulost. Jeho zájem o písmo vycházel ze zkoumání a hloubání nad jedním z prvků moderní civilizace, nad jednou z jejich součástí, kterou lze osvobodit od původní funkce a nezávisle ji posoudit v rovině obrazu. Samotný text neměl pro Urbáska výpovědní hodnotu. Pracoval s jednotlivými písmeny, později s jejich fragmenty, někdy pouze s jediným velkým znakem. Ve své analýze se snažil o dosažení určitého racionálního řádu. Osvobodil jednotlivé znaky od původních textů, čímž získaly nečekanou svobodu a unikátní význam. Urbásek jim svými typografickými úpravami umožnil jiný způsob existence, ve kterém mohly žít svým vlastním řádem podle momentálně zvolených logických a geometrických pravidel. V druhé polovině šedesátých let se v tvorbě Miloše Urbáska začaly vyskytovat kromě písmenných i číselné znaky. S těmito grafémy si opticky pohrával, uskupoval je, překrýval, zrcadlil, navzájem modifikoval rozložením nebo otočením, dělil a někdy opětovně navracel do jejich počátečního tvaru. Zvláštní postavení mezi jednotlivými znaky zaujal v jeho tvorbě grafém „O,“ který bylo možno vnímat jako velké písmeno „O“ i jako číslici nula. Motivy nuly nanášel Urbásek latexovou barvou na řadu svých pláten, dominovaly i jeho sítotiskům. Autor nechával znak měnit svůj tvar, proměnil jej až do symbolického nekonečného kruhu. Postupně také přidal do svého systému variací znaků i systém variace barev, do konce šedesátých let téměř zcela potlačovaných, ze kterých v sedmdesátých letech aplikoval zejména odstíny černé a modré kombinované spolu se žlutou a červenou. Koncem šedesátých let se Urbáskova tvorba setkávala s velkým zájmem veřejnosti, zúčastnil se řady společných výstav, např. s Eduardem Ovčáčkem a Jaroslavem Ruskem v roce 1967 „Grafiky a plastiky“ v Galerii Dílo v rodné Ostravě, jeho grafická tvorba reprezentovala Československo i na zahraniční výstavě „Contemporary Prints of Czechoslovakia“ v National Gallery of Canada v Ottawě. Autorsky vystavoval na jaře 1967 v pražské Galerii na Karlově náměstí pod titulem „Miloš Urbásek: Témata a variace,“ v zahraničí mu byly uspořádány samostatné výstavy ještě před nástupem normalizace v roce 1968 např. v brémské Kleine Grafik-
Galerie nebo v Galerie Teufel v německém městě Koblenz. Urbásek i jeho publikum bylo nadšeno objevováním nových možností výtvarného vyjádření a autor se snažil vyčerpat všechny jejich rozmanité aspekty. Výstavy a zájem o jeho dílo u nás i v zahraničí jej povzbuzovaly a inspirovaly k novým objevům. Na počátku sedmdesátých let se hlavním tématem Urbáskových děl staly kruhy a jeho výseče, se kterými si opět konstruktivisticky pohrával, seskupoval je, rozděloval, propojoval a nechal na ně působit celou škálu variací jednotlivých uspořádání, vždy s důrazem na otevřené možnosti kombinací jednotlivých prvků. Výrazněji uplatňoval i barvu, varianty půlkruhů a čtvrtkruhů a jejich vzájemných sestav rozšiřoval barevnými obměnami. Na některých prezentacích svých děl v sedmdesátých letech dokonce počítal i s aktivní účastí návštěvníků, kteřímohli jeho díla dotvářet nahodilými stopami své obuvi nebo spontánní kresbou či malbou. Záběr Urbáskovy práce se postupem sedmdesátých let a normalizovaného kulturního proudu redukoval z oficiálních výstavních prostor na prostředí jeho ateliéru, na neoficiální performance s přáteli výtvarníky (např. Festival sněhu z roku 1970 jako neformální součást programu světového lyžařského mistrovství ve Vysokých Tatrách) a intimní, úředně nepovolené výstavy. Přesto se právě v tomto období Miloš Urbásek významně zasloužil o rozkvět serigrafie, tvorby originálních grafických listů vytvořených technikou sítotisku, ve kterých rozvíjel svou základní tématiku kruhu a stal se jedním z průkopníků této technologie v československém výtvarném prostředí. Ukotvení Urbáskovy tvorby bylo v celistvém vyznění jednotlivých variant díla, v jeho blízkosti k minimalismu a v uvědomění si uměleckých podnětů v rámci světového kontextu. Na sklonku šedesátých let mu byl nabídnut půlroční studijní pobyt v rámci Fordovy nadace ve Spojených státech amerických, vlivem změny politické situace v Československu mu však nebyla stáž domácími úřady povolena. Miloš Urbásek si však přesto udržel kontakt s inspirací, kterou mu nabízeli v tehdejším československém prostředí oficiálně nepropagovaní zahraniční umělci. Mezi nimi zaujal Miloše Urbáska např. americký malíř německého původu, profesor školy Bauhaus a světově uznávaný malíř Josef Albers či ruský, posléze sovětský avantgardní umělec, malíř, architekt a typograf El Lisickij. Oběma osobnostem vzdal Urbásek počátkem sedmdesátých let svůj umělecký hold. V případě Josefa Alberse přenesl do svých kruhů jeho slavnou Poctu čtverci, čímž prokázal, že charakteristické proporční členění zůstalo esteticky, geometricky i svou výpovědní hodnotou stále funkční, a to i při záměně základního stavebního prvku díla. V druhé polovině sedmdesátých let se začaly ve tvorbě Miloše Urbáska objevovat barevné pastely s tématy různě situovaných geometrických ploch a jejich vzájemného vztahu v různě orientovaných rovinách. Rovněž se zabýval zkoumáním působení světla a jeho účinků na intenzitu barevných odstínů. Cyklům jeho maleb převládala v tomto období bílá barva, zejména v kombinaci s černou a šedou. Většina jeho tvorby však koncem sedmdesátých a počátkem let osmdesátých byla nuceně držena v ateliéru a širší veřejnost tak neměla možnost se s ní seznámit. V osmdesátých letech, posledním desetiletí Urbáskova života, se výtvarník ocitnul v neúmyslném uměleckém osamocení, přesto jeho tvorba nepozbyla svých kvalit. Neúnavně pokračoval v rozvoji tématu geometrie. Vycházel ze svých předešlých tvůrčích etap, navrátil se k námětům písma, nyní ovšem odvrátil svůj zájem od estetické hodnoty znaku a zaujal jej vlastní záznam písma, gesto ruky a lidský pohyb při psaní. Tuto tématiku zpracovával v minimalistickém, geometrickém členění plochy, na kterém nejlépe vynikl kontrast mezi odosobněným řádem obecných pravidel geometrie a individuálním zásahem jedince. Ve svém závěrečném období se Miloš Urbásek navrátil k monochromní malbě, kterou v podstatě vyznával po celou dobu své umělecké dráhy, převažující bílé a černé barvy, popřípadě jejich propojením ve vrstvách svrchní bílé na černém podkladu. Typický pro jeho pozdní díla je i rukopis šrafování řad z jednotlivých tahů štětce do obrazů malovaných akrylem nebo olejovým pastelem. Obrazy tak získaly osobitý, nadčasový a mlhavý výraz. Grafémy postupně splývaly s prostorem plátna a skrze šrafování jemně prosvítaly pod svrchní vrstvou barvy, čímž se autorovi podařilo vyvolat dojem skrytého světla uvnitř obrazu. Miloš Urbásek patřil k nejvýznamnějším představitelům československé geometrické abstrakce a lettrismu, oborů, které se staly jeho celoživotním uměleckým programem. Po celý svůj tvůrčí život stále experimentoval, analyzoval, hledal a nalézal nové technologie a způsoby uměleckého vyjádření. V roce 1963 se stal členem tvůrčí skupiny Parabola. Vystavoval autorsky nejen v bývalém Československu, ale i v zahraničí, především ve Spolkové republice Německo. Získal několik ocenění, mezi nejvýznamnější se řadí v roce 1967 udělená prestižní Folkwang-Presse Preis v Essenu v tehdejším Západním Německu a o dva roky později ocenění osmé mezinárodní výstavy grafiky ve slovinské Lublani. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách předních českých, slovenských i zahraničních, zejména německých kulturních institucí. Zemřel předčasně ve věku nedožitých padesáti šesti let v červenci 1988 v obci Drábsko v okrese Brezno na Slovensku.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.