Bartusz Juraj (1933)

Juraj Bartusz

Juraj Bartusz (1933) je významný slovenský sochař a intermediální umělec. Svým dílem a svým vlivem přesahuje kontext výhradně slovenského umění, z hlediska jeho působení jej můžeme chápat jako umělce československého, celkový dosah jeho tvorby je středoevropský.  V letech 1954-58 studoval v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru sochařství, nejprve u profesora Josefa Wagnera, poté u profesora Jana Kavana. V letech 1958-61 pokračoval ve studiu sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Karla Pokorného, následně u jeho nástupce profesora Karla Hladíka. V Praze se také seznámil se svojí budoucí ženou; Juraj Bartusz a Mária Bartuszová – též významná a mezinárodně známá sochařka pak od roku 1963 žili a tvořili v Košicích. Od roku 1967 je Juraj Bartusz členem Klubu kontretistů. V letech 1990-1999 byl pedagogem na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, od roku 1999 je vedoucím Ateliéru svobodné kreativity 3D na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích, kde jako pedagog působí dodnes. 

Pro Juraje Bartusze je specifické, že se vyjadřuje ve více médích. Vytváří sochy, objekty, instalace, pracuje s počítačem, maluje obrazy i gestické akční kresby. Prolínají se u něj základní, a někdy i protikladné umělecké tendence: najdeme u něj postupy spojené s racionálním konstruktivismem, minimalismem, konkretismem  a kinetismem, vyjadřuje se expresivní akční abstraktní malbou, pracuje s moderními počítačovými technologiemi. Soustředění na umělecký výraz se u něj rozvíjí až do oblasti performativních aktivit, vedle toho ovšem vytváří i konceptuální projekty. Náročné sochařsky monumentální realizace ve veřejném prostoru se u něj střídají s konceptuálně architektonickým či „meta-architektonickým“ projekty či akcemi unikavě krátkodobými a prchavými, někdy až dematerializovanými. Ve svém základním přístupu je avantgardní a modernistický, zároveň však z hlediska rozrůzněnosti médií a uměleckých strategií je v mnohém postmoderní. Jeho přístup i tvorba je tak v plném slova smyslu intermediální. 

Co Bartuszovu tvorbu sjednocuje a nalaďuje na společnou výrazovou a ideovou vlnu, tak aby se jeho výtvarný projev nerozpadl do heterogenní směsi izolovaných prvků? Jednak je to setrvalý zájem o temporalitu, časovou stránku uměleckého procesu i díla. Jednak zájem o společenskou a společensko-kritickou roli umění. Spolu s tím též reflektuje a zpracovává i své subjektivní stavy a názory. Ve všech zmíněných případech se jedná vlastně o procesy, ať už faktické, nebo mentální. Jestliže tedy Juraje Bartusze charakterizujeme primárně jako sochaře, je tím vystižen jeho základní a trvalý zájem o prostorovost a lidskou figuru. Zároveň však v této oblasti již překračuje meze klasicky chápaného figurativního sochařství směrem k více otevřeným experimentálním formám, k abstraktně cítěnému tvarosloví nebo konceptuálně materiálovým akcím.  

Původní figurální základ se tedy v jeho tvorbě prosazuje nikoli jako tradiční statuární forma, ale ve svém dynamickém projevu. Východiskem Bartuszova zájmu o temporalitu je pohyb těla či tělesná akce. Odtud zřejmě vychází jeho zájem o akce vůbec a o jejich gesticko-malířský nebo sochařský záznam. Ať už jde o gesto hodu cihly do řídké, ještě neztuhlé sádry, jehož výsledkem je aktuální zachycení okamžiku pádu tělesa a spontánní vznik plastického tvaru, nebo o tvorbu obrazů v časovém limitu, často v řádu sekund, jež dávají vzniknout souboru rychlých štětcových znaků/gestických stop. Vždy za těmito projekty můžeme vysledovat a vycítit zájem o procesualitu a hybnost. Ta navíc není jen takto doslovně fyzicky přítomná nebo realizovaná, ale má i svůj mentální ekvivalent. Juraj Bartusz vytváří procesy/koncepty, myšlenkové strategie a programy. Ty slouží nejen jako prostředek jeho uměleckého vyjádření, ale obracejí se i na nás, na diváky. Vybízejí nás k aktivní účasti, k aktivnímu pozorování a ke změně našeho mentálního nastavení. Jsme tak vtaženi do prostoru, v němž se realizuje pohyb těla i mysli.  

Sledujeme-li tvorbu Juraje Bartusze v historickém přehledu, vidíme, že již v 60. a 70. letech se v jeho dílech redukovaná figurace – jak ji např. můžeme vidět v díle Kosmická brána z roku 1973 – propojuje s konstruktivním tvaroslovím, které dostává až abstraktně tvarové vyznění. Příkladem toho sochařského reduktivismu je pak např. Bílé horizontální vrstvení, 1968. Barthusz uvažuje i o možnostech vnitřního pohybu a podmínkách proměnlivého uspořádání skulpturální formy. Tomuto pojetí odpovídá např. jeho Časoprostorová plastika z roku 1976 či Rotační plastika z roku 1976. V těchto dílech také zároveň zkoumá nové přístupy založené na počítačovém tvarování. Objekty z aluminia, respektive jejich křivky nechává vznikat za pomoci počítačového programu. Sám k tomu říká: „Počítač vypočítal množství různých křivek a pro další postup jsem zvolil jednu z nich, náhodou, podle čísla pořadí, bez vizuální inspekce jejího tvaru. Cílem bylo eliminovat subjektivní výběr křivky. [… ] Celý proces tvorby artefaktu připomínal práci konstruktéra a projekt byl vytvořený tak, aby podobné artefakty mohl podle něho vytvořit kdokoliv.“ 

V 80. letech Juraj Bartusz naopak zdůrazňuje expresivní pojetí tvaru a výraznou práci s hmotou, přichází k experimentům s expresívní autorskou gestikou a spontánností. Bartusz už hmotu neztvárňuje v tradičním duchu, již ji nemodeluje, ale nechává ji promlouvat v její syrovosti a materialitě. S tím souvisí i důraz na akci a její časové podmínění, vznikají tak např. série cihel vhazovaných do tuhnoucí sádry (1980, 1982). Razance autorského gesta a princip neustálého výzkumu umělecké tvorby, tj. neustálé definice a redefinice toho co umění je nebo může být, ústí do mnoha intermediálních výstupů v malbě, grafice, kresbě, akcích, objektech, akcích ale i v experimentální hudbě.

Juraj Bartusz je školením sochař, jeho naturel, jeho nekompromisnost a živelnost jej ovšem neustále vedou  do dosud nedefinovaného prostoru, k novým výzvám a podnětům. V tom je umělcem stále inspirativním a aktuálním.   

Zúčastnil se mnoha individuálních i skupinových výstav, z autorských lze zmínit lze například: 1973-74, Juraj Bartusz: Sochy, Východoslovenská galéria, Košice; 1991, Juraj Bartusz: Sondy, Slovenská národná galéria, Bratislava; 1992, Juraj Bartusz: Retrospektíva, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice; 1992, Juraj Bartusz: Retrospektíva, Považská galéria umenia v Žiline; 2000 Juraj Bartusz: Videoumenie, inštalácia, performancia, Městská galerie, Plzeň; 2010, Juraj Bartusz: Gestá / gestures / body / sekundy / seconds, Esterházyho palác, Bratislava. 

Ze skupinových výstav lze pak zmínit např.: 1969, Klub konkretistu Cecoslovacchia, Studio di Informazione Estetica, Turín;  1985, Le Salon des Nations a Paris, Centre International d´Art Contemporain, Paříž; 1990, Slowakische Kunst heute, Slovenská národná galéria, Bratislava; 1991, Umění akce, Mánes, Praha; 1994, Minisalon, Courtyard Gallery, New York City; 2001, Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava; 2008-09, Slovenský obraz (anti-obraz): 20. století ve slovenském výtvarném umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha; 2011, SEFO Středoevropské fórum Olomouc IV: Slovensko. Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc; 2016, XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora; 2017 Ako doma: Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia, Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení), Bratislava; 2017-18, ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno. 

Díla Juraje Bartusze je zastoupené v mnoha soukromých i veřejných sbírkách, např.: Albertina Vídeň, Kassák Lajos Emlékmúzeum Budapešť, Národní galerie v Praze, Galerie der Stadt Esslingen, SNG v Bratislavě, Východoslovenská galerie v Košicích, sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny a. s., Stredoslovenská galéria v Banské Bystrici a další.

 

 

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.